Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de rechten en verplichtingen van de partijen vast te leggen in het kader van een verkoop (al dan niet op afstand) van kinderverzorgingsproducten die worden aangeboden door de BV OUATINE & CUMULUS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1380 Plancenoit (België), Rue Culée, 9, en die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0830.898.139 Deze algemene verkoopsvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de website www.ouatine-cumulus.com, zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve in geval van voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Ouatine & Cumulus kan van tijd tot tijd sommige bepalingen van haar algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking zodra zij online zijn gezet. Elke aankoop wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling.

2. ONZE PRODUCTEN

Ouatine & Cumulus besteedt de grootste zorg aan de juistheid van de informatie over de te koop aangeboden producten, met name door middel van technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van de producten. Mocht er zich toch een fout voordoen in deze informatie, dan kan Ouatine & Cumulus niet aansprakelijk worden gesteld. Buitenlandse kopers moeten nagaan of hun aankoop in overeenstemming is met hun eigen nationale wetgeving. Ouatine & Cumulus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd of onterecht gebruik van de door de koper aangekochte artikelen (bv. verkeerd wassen) of voor materiële of lichamelijke schade die aan derden wordt toegebracht door een verkeerd en/of onwettig gebruik van deze artikelen.

3. PRIJS

De prijzen zijn die welke worden meegedeeld op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst en worden vermeld in het besteloverzicht. Ze zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief leveringskosten. Transportkosten worden extra gefactureerd en duidelijk aangegeven in de bestellingsbevestiging. Ouatine & Cumulus behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de registratie van de bestelling. Ouatine & Cumulus organiseert tijdelijk promotieaanbiedingen, kortingen of andere voordelen. Om van deze aanbiedingen te kunnen profiteren, moet de klant bij zijn bestelling en vóór de definitieve validatie de desbetreffende promotiecode invoeren. Een klant kan slechts van één aanbieding tegelijk profiteren en kan slechts één promotiecode per bestelling gebruiken. Indien om welke reden dan ook (technische of manuele fout, enz.) een foutieve of duidelijk afwijkende prijs wordt getoond, is de bestelling niet geldig.

4. BESTELLEN

De bestelling kan slechts worden geregistreerd indien de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelbon ondertekend door te klikken op de bestelvalidatieknop op de website is bindend voor de koper. De koper aanvaardt de prijzen en beschrijvingen van de producten vermeld op de bestelbon. Een elektronische handtekening tussen de partijen heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening onder een contract. Door een bestelling te plaatsen, geeft de koper uitdrukkelijk te kennen dat hij een verkoopovereenkomst wenst te sluiten, dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt. De verkoopovereenkomst tussen Ouatine & Cumulus en de koper komt tot stand door de bevestiging van de bestelling door Ouatine & Cumulus. De koper wordt van de bevestiging van zijn bestelling in kennis gesteld via een e-mail waarin de voorwaarden van de verkoopovereenkomst worden samengevat. Ouatine & Cumulus behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen. Ten slotte stemt de koper ermee in facturen in elektronische vorm te ontvangen.

5. BESCHIKBAARHEID

Ouatine & Cumulus verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In het geval dat een van de bestelde producten niet beschikbaar is in onze voorraden, verbinden wij ons ertoe u per e-mail te contacteren binnen 10 dagen vanaf de datum van uw bestelling om u hiervan op de hoogte te stellen en u aan te geven binnen welke termijn het product eventueel bij u zou kunnen worden afgeleverd.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling van de volledige prijs is verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling. De koper verbindt zich ertoe de voor de bestelling vastgestelde prijs (prijs van de producten en van het vervoer) te betalen. De leveringstermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de betaling door de verkoper. In afwijking van artikel 1583 van het oud Belgisch Burgerlijk Wetboek blijft Ouatine & Cumulus eigenaar van de verkochte producten tot de dag van volledige betaling van de hoofdsom en eventuele verwijlintresten of schadevergoedingen. Niet- betaling van één van de termijnen kan leiden tot terugvordering van de goederen. In dit geval, en op eerste verzoek, verbindt de koper zich ertoe het onbetaalde product op zijn kosten terug te sturen. In geval van laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum van de betrokken factuur, zal een interest van 8% (op jaarbasis) op het verschuldigde bedrag worden aangerekend vanaf de 30ste dag van de betalingsachterstand. Bovendien moet een forfaitaire boete van 12% van het bedrag worden betaald ter dekking van de inningskosten. Dezelfde vergoeding zal verschuldigd zijn aan de klant in geval van een bewezen schending van onze contractuele verplichtingen.

7. TERMIJNEN VOOR DE UITVOERING

Ouatine & Cumulus verbindt zich ertoe alle redelijke middelen aan te wenden om uw bestelling binnen de 7 werkdagen te voltooien indien u een consument bent. Deze termijn kan langer zijn als de bestelling tijdens een vakantieperiode wordt geplaatst of als de bestelling afkomstig is van een professionele koper. In ieder geval begint deze termijn pas te lopen zodra wij uw betaling hebben ontvangen. Naast deze verwerkingstijden van bestellingen, die als indicatie worden gegeven, is er de levertijd, die door een ander bedrijf dan Ouatine & Cumulus zal worden verstrekt en waarvoor Ouatine & Cumulus, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn indien u consument bent, elke aansprakelijkheid afwijst in geval van niet- of gebrekkige uitvoering.

8. VERVOER EN LEVERING

Ouatine & Cumulus levert in heel België, Luxemburg, het Franse vasteland en Nederland. Ouatine & Cumulus biedt twee leveringsmogelijkheden: rechtstreekse afhaling op onze zetel, uitsluitend op afspraak, of levering aan huis, volgens de tarieven vermeld in de rubriek "Leveringen". De producten worden geleverd op het door de koper op de bestelbon aangegeven adres. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om een nauwkeurig en precies leveringsadres op te geven. Elke vergissing in dit verband valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde artikelen te leveren indien het adres van de ontvanger vals of onvolledig is. Ouatine & Cumulus kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de koper lijdt ten gevolge van de uitputting van de voorraad of de laattijdige levering van een artikel. Indien de koper niet aanwezig is bij de aanbieding van het pakje op het leveringsadres, laat de vervoerder een bericht van doorgang achter in de brievenbus van de geadresseerde om hem daarvan in kennis te stellen. De koper zal dan, in het bezit van een identiteitsbewijs, zijn pakje moeten ophalen bij het kantoor dat op het leveringsbewijs is aangegeven. Indien de koper niet in staat is het pakket op tijd af te halen, wordt het teruggestuurd naar Ouatine & Cumulus en zal de koper de op dat moment geldende leveringskosten moeten betalen. De producten reizen op eigen risico van de klant, die de staat ervan bij ontvangst moet controleren en eventueel voorbehoud moet maken bij de vervoerder. Ongeacht het voorbehoud dat de koper bij de ontvangst van het product maakt, zal het gedeelte van de levering dat in goede staat en conform de bestelling is geleverd, worden betaald tegen de overeengekomen prijs en volgens de betalingsvoorwaarden die bij de bestelling zijn overeengekomen. De koper moet de verkoper hiervan ook schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengen. Indien de koper de verkoper niet binnen twee kalenderdagen na de levering in kennis stelt van gebreken die na zorgvuldig onderzoek kunnen worden geconstateerd, aanvaardt de koper de geleverde goederen in de staat waarin zij worden aangetroffen en vervalt na deze termijn elk recht op te klagen. De verkoper moet in de gelegenheid worden gesteld de ingediende klachten onmiddellijk te controleren. De koper verbindt zich ertoe de verkoper in alle omstandigheden de gelegenheid te geven eventuele gebreken te verhelpen. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden waarover hij beschikt indien hij zijn klachten niet binnen de voormelde termijnen kenbaar heeft gemaakt en/of indien hij de verkoper niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te verhelpen en/of indien hij niet de nodige aandacht heeft besteed aan het zo spoedig mogelijk ontdekken van de gebreken. Indien de klacht naar het oordeel van de verkoper gegrond is, heeft de verkoper de keuze tussen het betalen van een schadevergoeding ten bedrage van maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, of het kosteloos vervangen van de geleverde goederen. De verkoper is niet gehouden tot enige andere schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook.

9. HERROEPINGSRECHT EN RECHT VAN TERUGGAVE

Indien de koper een consument is, erkent en aanvaardt de koper, in geval van levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, dat er na de levering, eenmaal ontzegeld, geen herroepingsrecht meer bestaat overeenkomstig artikel 16, onder e), van de Europese richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en artikel VI.53.5° van het Wetboek van economisch recht. Indien de geleverde goederen daarentegen niet ontzegeld zijn, beschikt u over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst te herroepen, te rekenen vanaf de dag waarop u de betrokken goederen fysiek in bezit hebt genomen. Hiertoe moet u Ouatine & Cumulus door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De niet verzegelde goederen moeten samen met het bestelnummer binnen de 14 dagen na uw beslissing teruggestuurd worden naar de kantoren van Ouatine & Cumulus. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de directe kosten van het retourneren van de goederen. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, betaalt Ouatine & Cumulus u de daadwerkelijk geretourneerde artikelen terug, alsmede de standaard leveringskosten die u zou hebben betaald voor de oorspronkelijke verzending van deze artikelen, in principe binnen 14 dagen nadat u hebt besloten de overeenkomst te herroepen. Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld totdat de goederen zijn afgehaald of totdat u het bewijs van verzending van de goederen hebt geleverd.

10. GARANTIE

Ouatine & Cumulus verbindt zich ertoe alle redelijke middelen aan te wenden om een kwaliteitsproduct te vervaardigen. Indien u consument bent, geniet u van de wettelijke conformiteitsgarantie voor de bestelde goederen. Indien een product niet conform uw bestelling wordt geacht, beschikt u over een maximumtermijn van 2 maanden vanaf de datum waarop u het gebrek aan conformiteit hebt vastgesteld. Bovendien moet voor elke terugzending vooraf een akkoord worden gesloten met Ouatine & Cumulus, volgens de onderstaande procedure: (1) Neem per e-mail contact op met info@ouatine-cumulus.com om het vastgestelde gebrek aan overeenstemming te melden. Bij deze gelegenheid ontvangt u, indien nodig, een retournummer dat op uw zending moet worden vermeld. (2) U dient het product vervolgens terug te sturen naar de kantoren van Ouatine & Cumulus, samen met het retournummer. (3) Zodra de zending is ontvangen, gaan onze diensten na of het betrokken product al dan niet niet aan de bestelling beantwoordt. In geval van niet-conformiteit wordt uw product zo spoedig mogelijk vervangen en worden uw verzendkosten vergoed volgens het geldende posttarief.

11. OVERMACHT

Omstandigheden zoals stakingen, brand, vertragingen bij leveranciers, oorlogsgevaar, gebrek aan energiebronnen, faillissement van leveranciers, pandemie, enz. worden als overmacht beschouwd indien zij tot gevolg hebben dat de productie of de levering wordt vertraagd of zeer bemoeilijkt. De verkoper behoeft niet vast te stellen noch de onvoorzienbaarheid of de onweerstaanbaarheid van deze omstandigheden, noch de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren. De verkoper stelt de koper evenwel zo spoedig mogelijk in kennis van het zich voordoen van een van de in de vorige alinea bedoelde omstandigheden. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijn te verlengen met een periode gelijk aan de periode gedurende welke de overmacht heeft voortgeduurd. Evenzo behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien deze omstandigheden de uitvoering van de bestelling in gevaar brengen overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden, de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting of aansprakelijkheid van zijn kant.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Ouatine & Cumulus bezit de intellectuele eigendomsrechten op haar website, catalogus, producten en alle andere creaties. Bijgevolg is de gehele of gedeeltelijke reproductie, op welke drager ook, van de elementen die de website vormen, de producten, de catalogus en elke andere creatie, het gebruik ervan en de terbeschikkingstelling aan derden formeel verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ouatine & Cumulus.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Ouatine & Cumulus is slechts gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van Internet, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen. De aansprakelijkheid van Ouatine & Cumulus is beperkt tot vergoeding van directe, voorzienbare, persoonlijke en zekere schade en mag het voor de producten betaalde bedrag niet overschrijden. In ieder geval zal Ouatine & Cumulus niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding wegens welke vordering dan ook, tenzij zij schriftelijk van een dergelijke vordering in kennis is gesteld binnen 1 jaar na het moment waarop de koper bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met een gebeurtenis of omstandigheden die aanleiding geven of kunnen geven tot een dergelijke vordering.

14. PERSOONSGEGEVENS

Ouatine & Cumulus verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dat beschikbaar is op haar website of op aanvraag, en waarvan de koper hierbij erkent kennis te hebben genomen.

15. PROFESSIONELE WEDERVERKOPERS

Indien de koper een professionele wederverkoper is, zijn de gekochte producten uitsluitend bestemd voor wederverkoop aan eindgebruikers. Het is de koper uitdrukkelijk verboden deze door te verkopen aan andere professionele wederverkopers. Bovendien moet hij zich bij zijn activiteiten houden aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op alle transacties die met producten van Ouatine & Cumulus worden beoogd. Aangezien het bovendien om produkten van hoge kwaliteit gaat, moeten voor de afzet ervan gespecialiseerde en gekwalificeerde verkopers worden ingeschakeld die de consument de nodige informatie en gebruiksadviezen kunnen verstrekken. Voor elk gebruik en elke vermelding van het merk en logo Ouatine & Cumulus en haar productengamma's, moet de professionele koper het grafisch charter en de grafische instructies respecteren door een aanvraag in te dienen bij info@ouatine-cumulus.com. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen door Ouatine & Cumulus, is verkoop aan derden zoals "Marketplace" websites niet toegestaan en alleen toegestaan via de eigen website van de koper indien de koper ook een fysiek verkooppunt heeft. Het is de professionele koper verboden een beschadigd of gewijzigd product te koop aan te bieden, zelfs tegen een gereduceerde prijs, ongeacht de reden van deze wijziging, en hij zal rekening houden met de door Ouatine & Cumulus aanbevolen prijs, ook al behoudt hij de effectieve vrijheid om zijn prijzen vast te stellen of kortingen toe te kennen aan zijn klanten. Een pakket dat uit meerdere Ouatine & Cumulus- producten bestaat, mag niet afzonderlijk worden doorverkocht. Tenzij vooraf en schriftelijk anders door Ouatine & Cumulus is overeengekomen, geniet een professionele koper geen exclusiviteit en kan geen schadevergoeding van welke aard ook worden geëist indien Ouatine & Cumulus besluit de verkoop van producten aan hem stop te zetten, om welke reden dan ook.

16. DUUR

De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de betrokken producten online staan en zolang de voorraad strekt.

17. NULLITEIT

Indien één van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn ten gevolge van een wijziging in de wetgeving, de reglementering of een rechterlijke beslissing, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en de naleving van de andere voorwaarden. De partijen verbinden zich ertoe, in een billijke en constructieve geest en voor zover mogelijk, de clausule te vervangen door een nieuwe bepaling die het economische belang van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

18. BEWIJS

De geïnformatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van Ouatine & Cumulus worden bewaard, gelden als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Bestelbonnen en facturen zullen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflictenrecht. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd, onverminderd ons recht om een zaak aanhangig te maken bij de rechtbanken binnen het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de klant. Ten slotte biedt de Europese Commissie de consument een platform voor onlinegeschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr).

(Versie februari 2022)