Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Welkom op de website van Ouatine & Cumulus, waar u kinderverzorgingsartikelen kunt bestellen.

Door deze website (hierna"de Site"genoemd) te bezoeken en/of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet, evenals, indien van toepassing, de andere voorwaarden en voorschriften die op de site verschijnenHet gebruik van de Site, en a fortiori uw voorafgaande en verplichte identificatie om online aangeboden producten en/of diensten te kunnen bestellen, bevestigen, voor zover nodig, uw erkenning en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.Deze voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en we nodigen u daarom uit om regelmatig hun inhoud te controleren om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.Tenzij anders aangegeven, zijn deze wijzigingen in principe van kracht vanaf hun publicatie op de site.

Als u deze voorwaarden niet accepteert, mag u de site of de daaraan gekoppelde services niet gebruiken.

Website-editorDe Site en de bijbehorende diensten worden beheerd door SPRL PINKY DUCK, waarvan de kantoren zijn gevestigd op Avenue Napoléon, 1 te 1380 Plancenoit (België) en die is geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0830.898.139.

Disclaimer - Inhoud van deze websiteDe site heeft voornamelijk tot doel de diensten van Ouatine & Cumulus bekend te maken, dat wil zeggen het bestellen van kinderverzorgingsartikelen.

Ouatine & Cumulus streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site correct is en regelmatig wordt bijgewerkt.Ouatine & Cumulus garandeert echter niet de exacte, betrouwbare, adequate, volledige en up-to-date aard van de inhoud van deze site.Ouatine & Cumulus kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor een typefout of voor enige andere fout of defect gerelateerd aan de inhoud van de Site.

Bovendien, en dit onder voorbehoud van dwingende tegenstrijdige wettelijke bepalingen die, indien nodig, kunnen worden toegepast als u een consument bent, kan Ouatine & Cumulus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect. die voortvloeien uit de toegang tot deze site en/of het gebruik of de inhoud ervan, zoals, in het bijzonder, maar niet alleen, verlies van winst, omzet of gegevens, en dit om welke reden dan ook , en dit zelfs als Ouatine & Cumulus op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dit soort schadeBovendien is Ouatine & Cumulus niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit een ernstige fout die zij heeft begaan.Ten slotte stemt u ermee in om Ouatine & Cumulus en haar vertegenwoordigers, agenten en werknemers waar van toepassing te verdedigen en te vrijwaren tegen elk verzoek of claim, inclusief redelijke advocatenkosten, die zouden worden ingediend door een derde partij, veroorzaakt of voortvloeiend uit '' een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of enig document dat door verwijzing daarin is opgenomen, of een schending door u van enige wet of enig recht van dergelijke derden.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de siteU stemt ermee in om geen persoonlijke gegevens te verzamelen of te verzamelen over een andere gebruiker van de Site of een aanverwante dienst zonder hun voorafgaande toestemming te hebben verkregen.Bovendien is het ten strengste verboden om substantiële delen van de Site te downloaden of opnieuw te gebruiken, of om systematisch of regelmatig minder substantiële delen te downloaden of te hergebruiken.Het is ook verboden om virussen of enige andere technologie te verspreiden die de goede werking van deze site en de belangen van andere gebruikers zou kunnen schaden.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de producten en/of diensten die op de Site worden aangebodenAlleen gebruikers die zich correct hebben geïdentificeerd, zullen deze producten en/of diensten op de Site kunnen bestellen in overeenstemming met de beschikbare voorwaarden die ze hebben gekozen bij het plaatsen van de bestelling.In dit verband wordt verwezen naar de bijzondere voorwaarden met betrekking tot het bestellen van kinderverzorgingsartikelen.

Als u een consument bent, met betrekking tot de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd, erkent en stemt u ermee in dat zodra de verzegeling na levering is verbroken, er geen geen herroepingsrecht mogelijk, en dit in overeenstemming met artikel 16 (e) van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en artikel VI.53.5 ° van het Wetboek van economisch recht

Werking van deze websiteOndanks alle middelen die Ouatine & Cumulus heeft geïmplementeerd om de best mogelijke werking van deze Site te garanderen, kan Ouatine & Cumulus geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegang, inhoud, beschikbaarheid en goede werking van deze Site. kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige actie of nalatigheid van de kant van andere gebruikers, elke onderbreking van de beschikbaarheid of defect in de werking van de site, in het bijzonder wat betreft de veiligheid ervan, en wat de oorzaak ook is, aangezien dit in het bijzonder komen voort uit vele factoren waar Ouatine & Cumulus geen controle over hebben.
Bovendien heeft Ouatine & Cumulus op elk moment en zonder enige motivering het recht om de beschikbaarstelling van deze Site tijdelijk of permanent stop te zetten.

In het geval van een geschil met betrekking tot elektronische communicatie met betrekking tot het gebruik van deze site (zoals het aangaan van communicatie met deze site, enz.), Zullen de technische gegevens van Ouatine & Cumulus een grotere bewijskracht hebben.
Intellectuele eigendomsrechtenDeze site en de inhoud ervan, inclusief en zonder beperking, de producten (al dan niet gepersonaliseerd), teksten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video's, geluiden, logo's en pictogrammen, zijn beschermd door copyright en/of andere intellectuele eigendomsrechten (merken, databases, enz.) en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gebruikt, aangepast en/of vertaald, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ouatine & Cumulus en/of de betrokken rechthebbendeElk gebruik dat in strijd is met deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.
Hyperlinks naar websites van derdenDe websites waarnaar vanaf deze site hyperlinks kunnen worden gemaakt, worden niet gecontroleerd door Ouatine & Cumulus, die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de illegale inhoud op deze websites, noch voor de hyperlinks die zelf verwijzen naar andere websites.De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op deze site impliceert op geen enkele manier een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Ouatine & Cumulus.

Respect voor het privélevenDe persoonlijke informatie die u aan Ouatine & Cumulus verstrekt, in het bijzonder bij het bestellen van kinderverzorgingsartikelen, wordt niet voor marketingdoeleinden aan derden doorgegeven.Deze informatie wordt alleen gebruikt in het kader van de verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Bovendien wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt op servers in Europa, waar Ouatine & Cumulus ervoor zorgt dat de toegang zowel fysiek als technologisch optimaal wordt beveiligd.Door ons uw e-mailadres te sturen, en tenzij u bezwaar maakt, ontvangt u e-mails met informatie en promotieaanbiedingen met betrekking tot Ouatine & Cumulus-producten en -diensten.U kunt zich op elk moment uitschrijvenHet enige dat u hoeft te doen, is op de link aan het einde van onze e-mails te klikken of per e-mail contact met ons op te nemenU wordt gevraagd om geen gebruik te maken van de diensten van Ouatine & Cumulus en de Site als u het niet eens bent met de Verordening betreffende de bescherming van de privacy.

Toepasselijk recht en jurisdictieDeze Site, de werking en het gebruik ervan worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels met betrekking tot wetsconflicten.Tenzij anders vereist door de wet, zijn de rechtbanken van Nijvel exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de toegang tot en/of het gebruik van deze site.Informatie over alternatieve methoden voor geschillenbeslechting kan worden verkregen via de link http://ec.europa.eu/odr/

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ouatine & Cumulus via e-mail op info@ouatine-cumulus.com of via de volgend adres Avenue Napoléon, 1 in 1380 Plancenoit (België)

Laatst bijgewerkt:oktober 2018

==========

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN KINDERARTIKELEN.

Via de website https://www.ouatine-cumulus.com/ (hierna de “Site”) is het mogelijk om kinderverzorgingsartikelen (hierna het “Product”) aan te schaffen.

De Site en de verkoop van het Product worden beheerd door SPRL PINKY DUCK, waarvan de kantoren zijn gevestigd op Avenue Napoléon, 1 te 1380 Plancenoit (België) en die is geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0830.898.139.

De verkoop van het product is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en aan deze bijzondere voorwaarden waarvan u verklaart dat ze deze hebben gelezen en goedgekeurd.Net als de algemene gebruiksvoorwaarden behoudt Ouatine & Cumulus zich het recht voor om deze bijzondere voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen.Tenzij anders aangegeven, zijn deze wijzigingen onmiddellijk van kracht vanaf hun publicatie op de site.

Het product is niet te koop voor minderjarigen

1 - Prijs

Productprijzen zijn de prijzen die op de site worden weergegeven op het moment van bestellen.Deze prijzen zijn ook opgenomen in het besteloverzicht.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de verkoopprijzen op de site inclusief alle belastingen.

Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd door Ouatine & CumulusDe gewijzigde prijzen zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

In het geval dat een foutieve of duidelijk belachelijke prijs wordt weergegeven, ongeacht de reden (technische of handmatige fout, enz.), Is de bestelling niet geldig.

2 - Bestelling

Als u een of meer Product (en) wilt aanschaffen, plaatst u een bestellingOm dit te doen, is het noodzakelijk om Ouatine & Cumulus een bepaald aantal precieze gegevens te verstrekken, en in het bijzonder uw identiteit en het e-mailadres waar de bevestiging van uw bestelling naartoe kan worden gestuurd.

Bovendien kan uw bestelling alleen worden betaald via de betaalmethoden die op de Site zijn aangegeven.

Zodra het proces van uw bestelling is afgerond, is het niet meer mogelijk om hiervan af te zienEr zal echter geen bestelling worden uitgevoerd voordat deze is bevestigd door Ouatine & Cumulus via e-mail of enig ander geschikt middel.
Ouatine & Cumulus behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een gebruiker met wie er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling, of die in zijn ogen enige vorm van risico zou vormen.
Ten slotte stemt u ermee in om facturen in elektronisch formaat te ontvangen.

Als u een consument bent, met betrekking tot de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd, erkent en stemt u ermee in dat zodra de verzegeling na levering is verbroken, er geen geen herroepingsrecht mogelijk, en dit in overeenstemming met artikel 16 (e) van de Europese Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten en artikel VI.53.5 ° van het Wetboek van economisch recht

3 - Levering

De bezorgkosten staan vermeld op de site.

Ouatine & Cumulus verbindt zich ertoe alle redelijke middelen te gebruiken om uw bestelling in principe binnen 14 (veertien) werkdagen te plaatsen, of zelfs 21 (eenentwintig) als de bestelling tijdens een vakantieperiode wordt geplaatst, behalve in gevallen overmacht, zoals in het bijzonder, maar niet alleen, uitval van fabricage-instrumenten, brand, etc.Deze periode begint echter pas te lopen nadat we uw betaling hebben ontvangen.

Bij deze indicatieve uitvoeringstermijnen voor de bestelling moet de verwachte levertijd voor de levering worden opgeteld die zal worden verstrekt door een ander bedrijf dan Ouatine & Cumulus en waarvoor, behoudens dwingende tegenstrijdige wettelijke bepalingen, de Indien nodig, kan worden toegepast als u een consument bent, Ouatine & Cumulus wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet of slechte uitvoering

Als u een consument bent en de verzegeling van de geleverde goederen niet is verbroken, heeft u 14 (veertien) dagen om terug te trekken vanaf de dag waarop u de betreffende goederen fysiek in bezit heeft genomen.Om dit te doen, is het uw eigen verantwoordelijkheid om Ouatine & Cumulus door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing tot intrekking.De niet-verzegelde goederen moeten uiterlijk 14 (veertien) dagen na uw beslissing worden teruggestuurd naar de kantoren van Ouatine & Cumulus en vergezeld van het bestelnummer.Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de directe kosten van het retourneren van de goederen zelf te betalenAls aan deze voorwaarden is voldaan, vergoedt Ouatine & Cumulus u de items die daadwerkelijk aan haar zijn geretourneerd, evenals de standaard bezorgkosten, in principe binnen 14 (veertien) dagen na uw beslissing tot herroeping.Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld tot de goederen zijn teruggevonden of totdat u het bewijs van verzending van de goederen heeft overlegd.

4 - Garantie

Ouatine & Cumulus verbindt zich ertoe alle redelijke middelen te gebruiken om een kwaliteitsproduct te garanderenAls u een consument bent, profiteert u ook van de wettelijke garantie van overeenstemming voor de bestelde goederen.Als een product echter als niet-conform moet worden beschouwd met uw bestelling, heeft u in dit geval een maximale periode van 2 (twee) maanden vanaf de dag waarop u dit gebrek aan conformiteit opmerkte.Elke retourzending moet ook onderworpen zijn aan voorafgaande overeenstemming met Ouatine & Cumulus, in overeenstemming met de volgende procedure:

1. Een contact per e-mail naar info@ouatine-cumulus.com om het geconstateerde gebrek aan overeenstemming te meldenBij deze gelegenheid ontvangt u, indien van toepassing, een retournummer om op uw zending te vermelden.
2. Vervolgens moet u het product samen met het retournummer terugsturen naar het kantoor van Ouatine & Cumulus.
3. Na ontvangst van de zending zullen onze diensten controleren of het betreffende product daadwerkelijk niet in overeenstemming is met de bestelling.Bij niet-naleving wordt uw product zo snel mogelijk vervangen en worden uw verzendkosten vergoed tegen het huidige posttarief.

5 - Beperking van aansprakelijkheid

Naast de overeenkomstige bepalingen die reeds zijn opgenomen in de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, en voor zover nodig, wijst Ouatine & Cumulus ook alle verantwoordelijkheid af in geval van misbruik van de bestelde kinderverzorgingsartikelen (zoals bijvoorbeeld 'inadequate wasmodus).

Laatste update:oktober 2018