Privacybeleid

VERORDENING BETREFFENDE RESPECT VOOR DE BESCHERMING VAN PRIVACY

Ouatine & Cumulus van SPRL PINKY DUCK, waarvan de kantoren zijn gevestigd op Avenue Napoléon, 1 in 1380 Plancenoit (België) en die is ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer 0830.898.139 hecht veel belang aan gegevensbescherming van persoonlijke aard van de gebruikers van haar website https://www.ouatine-cumulus.com, evenals die van haar klanten en contacten.

In overeenstemming met de algemene Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679, treedt Ouatine & Cumulus op als gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die het verwerkt. Ouatine & Cumulus stelt alles in het werk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegevens hebben we het?

De persoonsgegevens die door Ouatine & Cumulus worden verzameld en verwerkt, kunnen per geval verschillen:naam, voornaam, beroep, woonplaats, contactgegevens, bankrekeningnummer, afbeeldingen, gegevens met betrekking tot bestellingen geplaatst bij Ouatine & Cumulus, inclusief, indien van toepassing, die betreffende het beheer van geschillen, waarmee de betrokken personen uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven.

Meestal komen deze gegevens rechtstreeks van de betrokkenen, hetzij via de overeenkomstige formulieren, hetzij via sociale media of andere gebruikte elektronische communicatiemiddelen.

Voor welke doeleinden?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om Ouatine & Cumulus, afhankelijk van de betrokken gevallen, als gegevensbeheerder in staat te stellen:

(i) het opvolgen van contactverzoeken en/of bestellingen die het ontvangt,
(ii) om de nieuwsbrief en/of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van Ouatine & Cumulus te verzenden,
(iii) om de activiteiten van Ouatine & Cumulus te promoten,
(iv) om statistische analyses uit te voeren,
(v) om het contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of de precontractuele maatregelen die op zijn verzoek zijn genomen, en dus meer in het bijzonder om het klantenbeheer, de facturering en de inning te verzekeren. In dat geval worden de bijbehorende gegevens bewaard voor de duur van de uitvoering van het contract en voor de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Bij het ontbreken van dergelijke persoonlijke gegevens, zou Ouatine & Cumulus niet alle of een deel van de bovengenoemde doeleinden kunnen bereiken. Bovendien worden deze gegevens, met uitzondering van de hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen, bewaard zolang de betrokken personen er geen bezwaar tegen hebben.

De verwerking van deze gegevens is daarom afhankelijk van het geval gebaseerd op de uitvoering van het betreffende contract, de toestemming van de betrokkene en/of de realisatie van de gerechtvaardigde belangen van Ouatine & Cumulus.

Welke rechten hebben de betrokken natuurlijke personen?

Elke betrokken persoon kan zijn wettelijke toegangs- en correctierechten kosteloos uitoefenen. Het is ook mogelijk om correctie of zelfs verwijdering van gegevens te vragen die onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of zelfs om beperking van de verwerking. Evenzo is het mogelijk om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Ten slotte is het in bepaalde gevallen mogelijk om de persoonsgegevens die aan Ouatine & Cumulus zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens naar een andere controller te verzenden.
Om een van deze rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijke, ondertekende en gedateerde aanvraag sturen, met een kopie van uw identiteitskaart, per gewone post naar Ouatine & Cumulus of per e-mail naar het adres info @ ouatine-cumulus.com

Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht om, in voorkomend geval, een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 35 à 1000 Brussel, www.privacycommission.be

Naar wie kunnen deze gegevens worden verzonden?

Persoonsgegevens worden, afhankelijk van het betrokken geval, meegedeeld:
(i) aan de betrokkenen zelf,
(ii) aan openbare, fiscale en sociale administraties, voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen van Ouatine & Cumulus, en
(iii) aan onderaannemers van Ouatine & Cumulus, zoals een IT-serviceprovider, voor zover nodig voor de uitvoering van hun respectieve opdrachten.

Over het algemeen worden de betreffende gegevens niet overgedragen buiten de lidstaat van de Europese Unie. Als dit het geval is, zal Ouatine & Cumulus ervoor zorgen dat er andere passende garanties worden ingevoerd waarop de betrokken personen hen kunnen vragen meer te weten te komen.

==========

RICHTLIJN COOKIES

Het raadplegen van de website https://www.ouatine-cumulus.com gaat gepaard met het verzamelen van persoonlijke gegevens door middel van cookies of vergelijkbare technologieën.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op de computer/smartphone/tablet van de gebruiker wordt opgeslagen bij het bezoeken van websites. Door het gebruik van cookies kunnen websites zo efficiënt en eenvoudig mogelijk functioneren.

Elke gebruiker beheert en controleert zijn cookies te allen tijde via de instellingen van zijn browser en kan ze verwijderen wanneer hij de website verlaat die hij zojuist heeft bezocht. Als een gebruiker de cookies van zijn browser deactiveert, zal hij het overgrote deel van de inhoud van de website kunnen raadplegen, maar de optimale werking van de diensten kan nog steeds worden beïnvloed.

Over welke soorten cookies hebben we het?

Er zijn verschillende soorten cookies. Sommige zijn nodig voor het goed functioneren van een website, andere worden gebruikt om het gebruik ervan te verbeteren en/of te vereenvoudigen.

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van websites. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden en zijn essentieel voor het gebruik van de Ouatine en Cumulus-website. Deze cookies zijn vrijgesteld van de toestemmingsvereiste, in overeenstemming met artikel 129 van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (zie punten 3.1. En volgende van het advies van de groep 04/2012 29 , een onafhankelijk Europees adviesorgaan dat leden van de verschillende nationale autoriteiten samenbrengt voor de bescherming van persoonsgegevens over uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.

Functionele cookies maken het mogelijk om de verbindingsgegevens van de gebruiker op te slaan, om de verbinding van de gebruiker met de Ouatine & Cumulus-website te beveiligen. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies zijn ook vrijgesteld van de toestemmingsvereiste (zie punten 3.1. En 3.3 van voornoemd advies).

Authenticatiecookies stellen gebruikers in staat zichzelf te identificeren en toegang te krijgen tot beveiligde inhoud. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Deze cookies zijn ook vrijgesteld van de toestemmingsvereiste (zie punt 3.2 van de bovengenoemde mededeling).
Prestatiecookies maken het mogelijk om informatie te verzamelen over hoe gebruikers door websites navigeren en om hun websites waar nodig aan te passen en te verbeteren. De Ouatine & Cumulus-website kan gebruikers die dit type cookies gebruiken, niet identificeren en alle gegevens die door deze cookies worden verzameld, worden anoniem verwerkt. Deze cookies verzamelen geen informatie over de gebruiker die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de toestemming van de gebruiker.

Gerichte cookies/cookies van derden. De website van Ouatine & Cumulus voert soms advertentiecampagnes uit, in het bijzonder door gebruik te maken van derde partijen die soms cookies (of gelijkaardige technologieën) plaatsen om het succes van de campagne te evalueren, of om gerichte en aangepaste advertenties te tonen. voor de belangen van gebruikers, of om het aantal views per gebruiker te beperken. Links naar sociale netwerken of naar video's die op YouTube worden gehost, zijn bijvoorbeeld derden die, indien nodig, nodig kunnen zijn om cookies op de Ouatine & Cumulus-website te plaatsen. Deze cookies worden geplaatst en gebruikt op basis van de toestemming van de gebruiker.

Wanneer een gebruiker het gebruik van dit soort cookies weigert, kunnen alleen de pagina's en diensten die deze cookies niet nodig hebben, worden gepresenteerd, bekeken en gebruikt. De delen van de Ouatine & Cumulus-website die technisch het opnemen van inhoud van derden mogelijk maken - en dus cookies van derden - zullen niet langer toegankelijk zijn en een bericht zal de gebruikers informeren.

Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen sessiecookies en permanente cookies.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd van de harde schijf van de computer of het browsergeheugen wanneer de gebruiker uitlogt en/of de browser sluit.

Permanente cookies worden voor een beperkte periode (minuten, dagen of jaren) op de harde schijf van de computer of in het geheugen van de browser van de gebruiker opgeslagen nadat de browser is losgekoppeld of gesloten.

Hoe cookies in uw browser uitschakelen?

Op Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Op safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Op Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/basic-browsing-firefox

Op Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Houd er rekening mee dat derden (bijv. Advertentienetwerken en externe serviceproviders, bijv. Facebook of MailChimp) ook cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn hoogstwaarschijnlijk analytische/prestatie- of doelgerichte cookies.